Regulamin sklepu

§ 1
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Sprzedawca – forma prawna przedsiębiorstwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19/113, NIP 7393714940, REGON 360022876;

3. Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie i złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://krolestwomocy.pl;

5. Produkt – asortyment prezentowany w Sklepie Internetowym https://krolestwomocy.pl, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

7. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego https://krolestwomocy.pl, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1219);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

9. Konto – konto klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przy składaniu zamówienia;

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

14. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://krolestwomocy.pl/polityka-prywatnosci;

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu za ceny wskazane w odpowiednich podstronach Sklepu, a także stworzenie Konta przypisanego do indywidualnego Klienta.

2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż kolumn rektyfikacyjnych do destylatorów, zbiorników z blachy, zbiorników magazynowych, jedno-płaszczowych, dwu-płaszczowych, trzy-płaszczowych izolowanych, filtrów różnego rodzaju oraz wielu innych produktów ze stali nierdzewnej.

3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy i inne informacje o towarach (ich opisy, ceny) nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towaru przed złożeniem Zamówienia.

4. Zdjęcia Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są przykładowe i służą demonstracji konkretnie wskazanych produktów.

5. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

8. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji oferty Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

9. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia.

10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport/ dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Na termin realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia wybranych produktów przez Klienta z asortymentu Sklepu oraz czas dostawy produktów przez firmę dostawczą na adres wskazany przez Klienta.

12. Realizację zamówienia Sklep rozpoczyna: a) w przypadku przedpłaty po zaksięgowaniu kwoty wskazanej w Zamówieniu w ciągu 48 godzin. b) w przypadku płatności pobraniowej od 24 godzin do 5 dni roboczych w zależności od wielkości zamówienia.

13. Sklep nie prowadzi sprzedaży wyrobów zawierających alkohol. Wszelkie opisy są umieszczone jedynie w celach informacyjno-poglądowych i nie zachęcają do spożywania alkoholu.

14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Produktów.

15. Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

17. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 

§ 3
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

 

§ 4
Kontakt ze Sklepem

1. Adres siedziby Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak, ul. Sikorskiego 19 lok. 113, 10- 088 Olsztyn oraz adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak, ul. Sikorskiego 19 lok. 113, 10- 088 Olsztyn

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@krolestwomocy.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 607-687-181

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 21 1050 1807 1000 0092 0328 7462 (BANK ING).

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Konto w Sklepie można założyć poprzez panel „REJESTRACJA” lub przy wykonywaniu Zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mail, opcjonalnie nazwa firmy i NIP oraz adres dostawy, o ile jest inny niż adres Klienta.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji/panelu logowania.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4 Regulaminu.

 

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie – jeśli Konto już jest założone);

2. Skorzystać z możliwości założenia Konta (REJESTRACJA – jeśli Konto nie jest założone);

3. Skorzystać ze złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia z założeniem Konta bądź po wcześniejszym zalogowaniu się, należy po dokonaniu logowania/rejestracji, wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”; skompletować zamówienie, po czym wybrać opcję „REALIZACJA ZAMÓWIENIA”, a następnie wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i sposób płatności. Po sprawdzeniu poprawności podanych danych w opcji „PODGLĄD ZAMÓWIENIA” należy wybrać opcję „ZATWIERDŹ ZAMÓWIENIE”, co również kończy proces składania Zamówienia.

5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, to należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”; skompletować zamówienie, po czym wybrać opcję „REALIZACJA ZAMÓWIENIA” i wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), sposób płatności; opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia i w przypadku chęci otrzymania dowodu zakupu w postaci faktury VAT;

6. W zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

7. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez wysłanie na adres mail Klienta podany w formularzu Zamówienia automatycznej wiadomości mail wraz z numerem zamówienia oraz niezbędnymi informacjami.

 

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) wysyłka kurierska Fedex lub Poczta Polska – przedpłata na konto Sprzedawcy

b) wysyłka kurierska Fedex lub Poczta Polska – pobranie

c) Odbiór osobisty – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym),

b) Płatność za pobraniem, czyli płatność przy odbiorze kurierowi –  (przy zamówieniu klient zapłaci za towar przy dostawie do domu),

c) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym –  (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany przy odbiorze zamówienia we wcześniej ustalonym terminie).

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, akceptowalnych metod płatności oraz ceny znajdują się na stronie Sklepu.

5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłke w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy kurierskiej.

 

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez wysłanie na konto mail Klienta wiadomości mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz numer Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, o której mowa w §7 pkt. 3a Regulaminu, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, tj. w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku wpłaty na wskazane konto Sprzedawcy w ww. terminie Zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Regulaminie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Początek biegu terminu realizacji zamówienia Produktu w przypadku wyboru sposobu płatności /Przedpłata/ liczy się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Większość zamówień realizowanych jest w terminie 48 godzin od zaksięgowania przelewu.

6. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 1-3 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku wydłużonego czasu realizacji Zamówienia kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres e-mail.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu wraz z produktem nabytym w drodze Umowy Sprzedaży.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

e) Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienaruszonym – nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym, takim jakim został dostarczony do Klienta (zamknięte oryginalnie opakowanie).

 

§ 10
Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Wadą fizyczną Produktu nie jest różnica w wymiarach bądź formie nieznacznie odbiegająca od fotografii oferowanych Produktów przez Sprzedawcę. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże dokładamy najwyższych starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@krolestwomocy.pl.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty mail, wysyłając informację o jej rozpatrzeniu na adres e-mail Klienta podany w formularzu Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie.

 

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U.2017 poz. 1063 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U.2017 poz. 1063 z dnia 31 maja 2017 roku z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT – w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w serwisie sklepu internetowego https://krolestwomocy.pl, przyjęcia i realizacji zamówień online, do biura rachunkowego – w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji/ umowy.
4. Przekazywanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, odbywa się tylko wtedy gdy jest to zgodne z celem, dla którego dane są zbierane przez Administratora.
5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej).
9. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
10. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług lub produktów Administratora.
11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Polityce Prywatności.
12. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13
Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przed dniem wejścia takiej zmiany w życie.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 powyżej stosuje się odpowiednio do regulaminów wszelkich promocji prowadzonych w Sklepie Internetowym.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są poprzez umieszczenie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

7. Nieważność któregokolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które pozostają w pełni w mocy, ani też nie powoduje nieważności zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży.

 

§14
Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://krolestwomocy.pl jest założony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19/113, NIP 7393714940, REGON 360022876;

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.